Primària

Informació dels estudis

VOLEM EDUCAR NENS I NENES FELIÇOS, EN UN ESPAI DE CREIXEMENT DE LES SEVES NECESSITATS I POTENCIALITATS, PER PREPARAR-LOS PER APRENDRE AL LLARG DE LA VIDA.

L’Educació Primària, que va dels 6 als 12 anys, és una etapa que acompanya el creixement dels infants i posa les bases per futurs aprenentatges.

  Finalitats

  Les finalitats de la Primària són…

  Acollir l’alumne amb totes les seves necessitats: acadèmiques, emocionals, físiques i creatives, i desenvolupar cadascuna de les seves competències.

  • La competència comunicativa en les tres llengües (català, castellà i anglès).  la lectura i la comprensió lectora, la capacitat creativa d’expressar-se amb correcció oralment i per escrit.
  • La competència artística en tots els seus àmbits: musical, visual i plàstica i corporal.
  • L’àmbit matemàtic, com a instrument per treballar el raonament i la seva aplicació en la vida quotidiana.
  • L’àmbit social i natural per conèixer i respectar els valors de món en el que vivim a partir de l’observació, la investigació i l’experimentació.

  Proposta Pedagògica

  Proposta Pedagògica

  La voluntat de ser una escola acollidora que surt en el nostre Projecte Educatiu es concreta en la creació d’unes condicions facilitadores de l’aprenentatge:

  • A l’escola les relacions són claus. Conèixer la història de cada nen o nena és fonamental per aprendre. L’etapa és una xarxa de relacions: les que establim amb ells, però també les que fem amb les famílies i la que formem la comunitat de mestres.
  • Ambient familiar i emocionalment saludable,
  • Acompanyament personal mirant el que cada ú es capaç de fer
  • Acció tutorial i pastoral feta de manera transversal i integrada

  Els ensenyaments a la Primària es van fent cada vegada més formals, sense que això vulgui dir que siguin menys significatius.  

  • Els nens i nenes aprenen a partir de les seves experiències educatives anteriors, situats pels mestres en la seva Zona de Desenvolupament Proper per fer-los progressar en el seu aprenentatge de manera que sigui significatiu.
  • Se’ls proposen experiències potents d’aprenentatge fent, pensant sobre el que fan i, sobretot, comunicant-ho i compartint-ho. Acollim la seva curiositat, els acompanyem en les descobertes i els guiem en la seva comprensió.

  Per fer possible aquest procés, l’escola se situa dins un marc teòric ampli sobre les intel·ligències múltiples (emocional, musical, lògico-matemàtica, intrapersonal, cinètica, lingüística,…), i posa èmfasi en les capacitats específicament cognitives, el desenvolupament de les quals compet a l’escola: (anàlisi, síntesi, classificació i organització, relació i comparació, crítica, abstracció, extracció de conclusions, investigació, i metacognició). A l’etapa d’Educació Primària, posem una cura especial en ajudar-los a desplegar les seves inquietuds motrius, creatives, comunicatives i emocionals.

  • El treball en competències, a més de ser una línia pedagògica impulsada des del Departament d’Ensenyament, és una línia que l’escola ha agafat com a pròpia, iniciant-se l’any 2006 amb un assessorament extern.

  El treball per competències implica una selecció de continguts de cada matèria segons la seva funcionalitat i l’elaboració d’activitats que es centrin en un context i que creïn un problema que per ser solucionat demani posar en marxa conceptes de diferents àmbits d’aprenentatge.

  Opcions metodològiques

  Opcions metodològiques

  1. Criteris organitzatius.

  • Priorització de les matèries instrumentals com a base dels altres aprenentatges.
  • Diversitat de criteris de distribució de l’alumnat i d’agrupaments en funció del diferents estratègies metodològiques. Es prioritzen els agrupaments heterogenis de l’alumnat i s’amplien al màxim el nombre de sessions amb més d’un mestre a l’aula.

  2.  El desplegament curricular de totes les àrees està recollit en les nostres programacions verticals. El professorat dissenya a partir de la combinació de tres elements:

  • la creació de recursos propis,
  • l’ús d’altres recursos publicats o compartits amb la xarxa educativa i
  • el projecte de l’editorial Edebé que contribueix a assegurar la seqüenciació dels continguts. El professor decideix quin és l’ús metodològic que fa de les possibilitats que li dóna el llibre en cada moment.

  3. Aproximació metodològica plural i diversificada

  Lluny de vincular-nos a una única metodologia concreta, optem per un plantejament sincrètic que aprofiti les virtuts de cada escola pedagògica cosa que ens permet adaptar-nos a l’alumne i a les diverses situacions d’aprenentatge. Aquestes possibilitats metodològiques estan al servei de la proposta d’aprenentatge que es vulgui fer.

  El professor és un professor estratègic que busca en cada moment els mitjans més adients per promoure els aprenentatges.

  Algunes d’aquestes metodologies que, en major o menor mesura, formen part del nostre fer pedagògic són…

  • Treball en equips cooperatius i en altres agrupacions d’alumnes, i Treball Individual
  • Modelatge, Pràctica Guiada i Pràctica Autònoma
  • Treball per Projectes
  • Càpsules magistrals i Diàleg de classe
  • Treball de Camp
  • Gamificació
  • Seqüències de Recerca

  Organització

  Organització

  • Sis cursos amb dues línies per curs, excepció feta d’un grup addicional, que en el 1718 estan a primer.

  • Horari: de dilluns a divendres, de 9 a 13 i de 15 a 17.

  Act. Complementàries

  Activitats Complementàries

  Les activitats complementàries representen cinc hores setmanals més de classe a les etapes d’Educació Infantil i Primària on es treballen aspectes addicionals al currículum. Pel que fa a l’Educació Primària, serveixen per enriquir les estratègies de pensament crític i creatiu, les capacitats verbals i la competència digital:

  • ​Cicle Inicial: 

    

   • HAVING FUN

   • TALLER DE BIBLIOTECA

   • LLEGIM

   • BARRINEM

   • PISCINA (1r) // TALLER D'EXPRESSIÓ ESCRITA (2n)

  • Cicle mitjà:

    

   • HAVING FUN

   • TALLER DE BIBLIOTECA

   • LLEGIM

   • BARRINEM

   • TALLER D'EXPRESSIÓ ESCRITA

  • Cicle superior:

    

   • TALLER DE BIBLIOTECA

   • LLEGIM

   • BARRINEM

   • TALLER D´EXPRESSIÓ ESCRITA

   • TALLER D´INFORMÀTICA

   

  Equip docent

  El nostre equip docent és…​

  • Cap d'estudis: Olga Goset
  • Departament d'orientació-SAPP: Lali Martínez (Cap), Anna Terradas, Rosa del Monte
  • Departament pastoral: Òscar Martin 
  • Coordinadora Cicle Inicial: Mireia Duart
  • Coordinadora Cicle Mitjà: Lídia Llenas
  • Coordinador Cicle Superior: Santos Martínez
  • Coordinador TAC: Carlos Sicilia
    
  • 1rA Sandra Gutiérrez
  • 1rB Rita Luna
  • 2nA Rosa del Monte
  • 2nB Núria Viñallonga
  • 3rA Maria Batlle
  • 3rB Marta Rovira
  • 3rC Albert Jiménez
  • 4rtA Esther Aguilar
  • 4rtB Anna Romagosa
  • 5éA Joaquim Lara
  • 5éB Elisa Trigueros
  • 6éA Glòria Reverter
  • 6éB Òscar Martín 
    
  • Altres professors 

    

    

   • Mestres de Religió: Aurora Angulo, Ramon Bosch, Narcís Frigola
   • Especialistes de Música: Núria Honrubia, Neus Cabot
   • Especialistes d'educació física: Edu López, Glòria Reverter
   • Especialistes d'Anglès: Núria Viñallonga, Maria Batlle, Santos Martínez, Òscar Martin

  Per a més informació

  Inscriu-te a les jornades de portes obertes o demana una visita privada.

  Posa't en contacte amb la secretaria del centre

  SaveSave

  SaveSave

  SaveSave