Projecte Educatiu d’Escola

 

Descarrega't el Projecte Educatiu del Centre amb enllaços a les Normes d'Organització i Funcionament, al Projecte Plurilingüe, al Pla de tractament de les TAC, al Pla d'Acollida i a la Carta de Compromís Educatiu.

 

Pastoral

Escola Pastoral

Entenem per Pastoral Escolar tota acció planificada i realitzada per l’escola, en nom de l’Església, amb una finalitat evangelitzadora.

I s’entén per evangelitzar el procés mitjançant el qual l’escola prepara, anuncia, proposa i acompanya la vivència de l’Evangeli de Jesús a tota la comunitat educativa.

El procés d’evangelització a l’escola es concreta en aquestes quatre etapes: preparar, anunciar, proposar i acompanyar, aquestes es treballen simultàniament mitjançant dos continguts que són la recerca de sentit i els valors socials.

D’aquesta manera, l’escola s’assegura el treball de les quatre dimensions que proposa el quadre fonamental de referència de la pastoral salesiana:

 • La dimensió evangelitzadora concretada en les quatre accions del quadre.
 • La dimensió educativa materialitzada en els continguts a treballar esmentats al quadre.
 • La dimensió vocacional concretada en el treball sobre l’autoconeixement que forma part del contingut Recerca de Sentit.
 • La dimensió associativa que es treballa com a contingut dels Valors socials.

La casa salesiana de Mataró ofereix Grups de Fe per aquells que així ho desitgin. Més informació a l'apartat Comunitat Cristiana.

Plurilingüe

Escola plurilingüe

En un món cada vegada més globalitzat entenem que l'aprenentatge de llengües estrangeres, especialment l'anglès, és fonamental per a la preparació personal i promoció professional. Per això a Salesians hem apostat per:

 • Intensificar les hores de llengua anglesa amb la introducció de la llengua a P4, augmentar hores i desdoblar algunes classes d’anglès a la Primària,
 • Optar per la metodologia CLIL (AICLE) en l’ensenyament d’un terç de la matèria de medi (Sciences) a tota l’Educació Primària, impartida per especialistes d’anglès.
 • Optar per la metodologia CLIL (AICLE) a l’ESO en tota la matèria d’Educació Física (Physical Education),
 • Reforçar l’equip amb un o més auxiliars de conversa nadius que treballin l'speaking i el listening amb alumnes de totes les etapes.
 • Visionar els materials audiovisuals en versió original, sobretot a la Secundària.
 • Preparar els nostres alumnes de Batxillerat per a l’examen oficial del First Certificate de Cambridge.
 • Crear una acadèmia extraescolars d'anglès, Salesians English Academy, amb professorat de l’escola, que també prepara pels exàmens oficials de Cambridge (KET & PET).

Digital

Escola Digital

De la mateixa manera que les eines digitals estan integrats a la nostra vida quotidiana, també estan infuses en tots els aprenentatges de l'escola. Volem uns alumnes competents en entorns digitals no només com a receptors o usuaris, sinó com a creadors.

 •  Treballem per desenvolupar un alumne que sigui usuari ètic, receptor crític i creador compromès . Des de totes les etapes es donen les condicions per afavorir aquests aprenentatges:

   

   

  • manipulació de pissarra interactiva i tablets a EI
  • itinerari de Competència Informacional (CINFO-DIG) a tota l'escola, amb un fort accent digital, per tal de ser un receptor amb criteri i un usuari competent
  • progració amb Scratch a Cicle Superior
  • creacions adiovisuals amb eines digitals a totes les etapes
  • programa mSchools a l'ESO​
 • Per fer-ho possible:

  • disposem d'intal·lacions (infraestructures de connectivitat, totes les aules digitalitzades,..),
  • màquines (ordinadors i tablets per EI-EP, notebook propi a l'ESO i model de BYOD a Batxilerat)
  • plataformes de continguts (Moodle, EdebéON, AppEsemtia,…)
  • llibres digitals (de classe a EI-EP i personals a ESO) 

Orientadora

Escola Orientadora

L'alumne/a és el centre de la nostra tasca educativa i cada un d'ells o elles és diferent. Des d'aquest interès particular per tots i cadascun dels alumnes, despleguem cada dia tots els recursos d'atenció a la diversitat i d'acompanyament individualitzat dels quals disposem: 

 • Un servei d'Atenció Psicopedagògica (SAPP) en cada etapa: EI-EP i ESO-BAT.
 • Atenció personalitzada amb cada alumne per part de tota la comunitat educativa.
 • Atenció a les singularitats i a la diversitat de cada alumne.
 • Seguiment tutorial proper. 
 • Treball en equip dels equips docents, cap d’estudis i SAPP.
 • Assessorament de famílies.

Internacional

Escola Internacional

Molt relacionat amb les llengües estrangeres, apareix la necessitat d'estendre l'educació més enllà de les fronteres. Per això a Salesians tenim la voluntat creixent de:

 • Promoure viatges d’intercanvi a 3r d’ESO i  projectes e-Twinning amb escolars d’altres països tant a Primària com a Secundària.
 • Organitzar, de la mà de la Salesians English Academy , estades lingüístiques a l’estiu a països de llengua anglesa.
 • Donar la possibilitat de cursar el Batxillerat Dual, amb doble titulació: la catalana i la d’una High School americana.

 

Oferta Educativa

SaveSaveSaveSaveSaveSaveSaveSaveSaveSaveSaveSave

SaveSave

SaveSave

SaveSave

SaveSaveSaveSave

SaveSave

SaveSave

SaveSaveSaveSaveSaveSave

SaveSaveSaveSave

SaveSave

SaveSaveSaveSave

SaveSave

SaveSave

SaveSave

SaveSave

SaveSave

SaveSave

SaveSave