PLA DE REOBERTURA DE CENTRE juny 2020 

(Descarrega'l) 

JUSTIFICACIÓ 

El present document pretén descriure l’organització i funcionament de Salesians Mataró,  seguint les instruccions del Departament d’Educació, en referència al Pla d’Obertura de Centres Educatius en Fase 2 de desescalada en la finalització del curs 2019-2020

Aquest Pla, s’ha elaborat amb l’acompanyament de la comunitat educativa que correspon al centre, previ a l’inici de les activitats presencials amb l’alumnat. 

La data d’aplicació del Pla d’Obertura de Centre s’adequa a l’arribada de la Fase 2 del territori. Per tant, la reobertura tindrà lloc quan la població de Mataró entri en fase 2; s’espera que sigui el 8 de juny de 2020. 

Cal tenir present que el curs 2019-2020, a nivell lectiu, acabarà en format telemàtic el 19 de juny de 2020. Aquest Pla està a disposició de la Inspecció d’Educació i el director n’ha informat al Consell Escolar. També es troba penjat a la pàgina web del centre a  salesians.mataro.cat

1. Mesures de protecció i prevenció

1.1.Personal actiu disponible: 

Tot el personal que calgui per atendre els alumnes que vinguin. Els altres seguiran fent treball telemàtic.
Per a la incorporació del personal del centre durant el període d’obertura durant el que queda de curs 2019-2020, caldrà tenir present els següents aspectes: Omplir la declaració responsable per poder assistir al centre; les persones vulnerables no podran tenir activitat presencial al centre durant el mes de juny. (Informació tractada pel personal sanitari de les unitats de PRL). 

Nombre de professionals que pot farà atenció presencial al centre:

Docents

22 + 5 membres de l´equip directiu

Personal PAS

8

1.2. Detecció de necessitats d’atenció de professorat-PAS, alumnes i famílies.

S’ha fet l’enquesta sobre l’estat de salut per part del nostre Sistema de Prevenció.

1.3.Senyalitzacions. Mesures de distanciament físic.

S’han senyalitzat els llocs de pas. S’han posat mesures de distanciament i es prepararan les classes perquè els alumnes s’asseguin en llocs que conservin les mesures de distanciament.

1.4. Higiene de mans: mesures i adequació d’espais i disposició de materials.

S’han posat hidrogels en els llocs d’accés i s’habilitaran més fonts amb sabó a l’entrada de l’edifici.

1.5. Ús de mascaretes: alumnes, docents, personal i visites. Provisió.

Alumnes i professors hauran de portar mascaretes sempre que les distàncies siguin inferiors a dos metres i sempre que estiguin de pas. Els alumnes i el personal  les portaran de casa i n’hi hauran a disposició a la recepció.

2. Espais. Neteja, desinfecció i ventilació

L’equip de neteja ha posat tots els espais a punt. Seguirà fent el seu horari acomodant-lo segons horari dels nois i necessitats.  Durant la permanència del nois/es hi haurà un servei permanent per anar desinfectant els espais usats. El espais seran amb finestres obertes i amb ventilació natural.

3. Protocol d’actuació en cas de detecció de simptomatologia compatible amb COVID

En cas de detecció d’algun cas amb simptomatologia compatible al COVID (Símptomes: – Febre – Sensació falta d’aire – Tos – Absència o disminució sentit de l'olfacte – Absència o disminució sentit del gust – Molèsties gastrointestinals o diarrea – Dolors musculars intensos) se seguirà el protocol marcat (*Aïllament, avís a les autoritats sanitàries)

– Aïllar l’alumne o alumna en un espai específic 
– Avisar pares, mares o tutors. 
– Informar a la família que han d’evitar contactes i consultar al centre d’atenció primària o pediatra. 
– Informar al CAP de referència, per tal que activi els protocols previstos 
– Procedir a la desinfecció i a la neteja dels espais del centre 

I en cas d'aparició de símptomes en un treballador o treballadora: 

– No assistirà al centre 
– S’haurà de posar en contacte amb el seu metge de capçalera 
– Caldrà posar-ho en coneixement de la titularitat del centre i del seu servei de prevenció.

4. Atenció educativa presencial en grup

Els tutors i les tutores dels grups classe, tant d’infantil com  6è de primària, faran un sondeig mitjançant correu electrònic a les famílies de l’alumnat per conèixer el nombre d’alumnes que assistiran al centre quan aquest obri les seves portes. La mateixa consulta es farà als altres cursos si finalment es decideix invitar-los a venir algun dia per a fer alguna activitat a l’escola. Un cop feta aquesta tasca, es detallen el nombre d’alumnes per nivell educatiu que assistiran al centre.

Educació infantil

P3 …. 2

P4 …. 5

P5 ….. 3

6è de Primària

6A…. 14

6B …. 16

Altres cursos

1 EP….2

2 EP…..5

3 EP….. 12

4 EP ….5

5 EP…..5

Cal esmentar que la ràtio alumne/mestre oficial és següent per les diferents etapes educatives:

P3 8 alumnes per espai i mestre/a
P4 i P5 10 alumnes per espai i mestre/a 
13 alumnes per espai i mestre/a

4.1. Alumnes Educació Infantil. Espais. Calendari. Horaris. Equips docents. Criteris de tipus d’activitats.

Quan tinguem els inscrits comunicarem l’ordre d’entrada. Cal que els pares hagin signat prèviament el document de “Declaració Responsable” conforme que el nen no té simptomatologia COVID i està en condicions físiques suficients per participar de l’activitat. Les activitats de tutoria grupal consistiran en: 

 • tancar el curs.
 • acompanyar emocionalment

S’enviarà un correu a els famílies especificant els procés d’acollida i les activitats que s’hi duran a terme i les mesures d’higiene que seguirem. 

L’horari serà de 9.00 a 13.00. Només per aquells infants, els progenitors dels quals presentin justificant que estan treballant els dos fora del domicili familiar i que, per tant, necessiten aquest servei.

L’entrada serà per la porta habitual del parvulari. És una porta molt gran que permet entrar tot mantenint les distàncies de seguretat. 

La sortida serà a la 12:50, hora habitual i per la mateixa porta. Els nens i nenes estaran al pati blau esperant a ser cridats. 

Procediment a seguir:

-Hi haurà una mestra del parvulari reben a les famílies i als alumnes i l’altra mestra els esperara a l’aula de P3 A.
-Els espais que s’utilitzaran aquests dies seran: el pati blau, el pati de sorra i la classe de P3 A on hi ha lavabos dins. 
-la dinàmica d’activitats a seguir aquests dies on hi haurà alumnes dels 3 cursos barrejats sera:

1-L’ estona de joc lliure (amb les propostes de joguines seleccionades i amb material suficient per tots)
2.- Dinàmica conjunta (respectant les distàncies si fem rotllana o ens  asseiem a les taules)
3.-Esmorzar. 
4.-Pati
5.Dinàmica de tancament del matí. 

Mesures d’higiene durant la jornada:

1.-Rentat de mans:Al entrar al parvulari hi haurà un dosificador amb gel desinfectant i i en tots els canvis d’activitat, així com cada vegada que es vagi al lavabo es rentaran les mans amb sabó.
2.-Adjudicació d’un penjador separat dels altres per a cada alumne.
3.-Es separan les joguines d’ús comú per un cop finalitzada l’activitat per poder-les desinfectar.(les anirem col·locant a la classe de P3B). 
4.-Per minimitzar riscos, es demanarà a cada nen/a que porti una ampolla d’aigua per ús personal.
5.-Hi haurà una contínua neteja dels espais….taules, cadires i ventilació sovint de la classe.

4.2. Alumnes 6 PRI. Espais. Calendari. Horaris. Equips docents. Criteris de tipus d’activitats.

L’horari serà de 9.00 a 13.00. Només per tots els qui voluntàriament vulguin.
Un cop feta aquesta tasca, es detallen el nombre d’alumnes per nivell educatiu que assistiran al centre:

Dimarts 9 de juny i Dijous 18 de juny: Grups reduïts de màxim 13 alumnes.

L’entrada es farà esglaonada per evitar acumulació de famílies i alumnes a la porta. Quan tinguem els inscrits comunicarem l’ordre d’entrada. Cal que els pares hagin signat prèviament el document de “Declaració Responsable” conforme que el nen/a no té simptomatologia COVID i està en condicions físiques suficients per participar-hi. Els mestres que els atendran seran els tutors/res. En el cas que algun d’aquests no pugui ho farà un altre professor de l’etapa.. Les activitats de tutoria grupal consistiran en: 

 • tancar el curs
 • acompanyar emocionalment

4.3  Alumnes de 1r a 5è. PRI. Espais. Calendari. Horaris. Equips docents. Criteris de tipus d’activitats.

Proposta de retrobament presencial en horari de 9h a 11h per fer un tancament del curs :

 

CI Dilluns 15 de juny ( grup reduït 5 alumnes)
CM Dimecres 17 de juny( grup reduït: 12 alumnes a 3è i 5 a 4t)
Dimecres 17 de juny. ( grup reduït 5 alumnes )

Mesures d’higiene durant la jornada:

Rentat de mans : Al entrar a l'escola hi haurà un dosificador amb gel desinfectant i i en tots els canvis d’activitat, així com cada vegada que es vagi al lavabo es rentaran les mans.

Atenció personalitzada: 

S’aplicarà en qualsevol curs i nivell. Aquesta és una mesura excepcional i no continuada, que implicarà la planificació i programació del dia i hora de retrobament de l’alumnat i d’un únic familiar amb el tutor/a  i, si escau el SAPP, a l’aula.

La nostra mirada serà amplia en el temps i fins al 3 juliol ( com a mínim) anirem convocant a les famílies i alumnes que considerem que és necessari que vinguin presencialment.

Nivell

Descripció de l’activitat

Dia

Horari

Grups

(Núm alum)

Docents responsables

(tutor i/o SAPP)

1r.

Acompanyament al retorn a l’escola i assessorament per tal d’obtenir eines per poder treballar a distància. 

Dilluns 15 de juny

de 9 a 11h

grup (3)

Rita

(tutora)

2n.

Acompanyament al retorn a l’escola i assessorament per tal d’obtenir eines per poder treballar a distància.

Dilluns 15 de juny

de 9 a 11h

grup (5)

Rosa

( tutora)

3r.

Acompanyament al retorn a l’escola i assessorament per tal d’obtenir eines per poder treballar a distància.

Dimecres 17 de juny

de 9 a 11h

grup (13)

Lídia

( coordinadora)

4t.

Acompanyament al retorn a l’escola i assessorament per tal d’obtenir eines per poder treballar a distància.

Dimecres 17 de juny

de 9 a 11h

grup(4)

Esther( tutora)

5è.

Acompanyament al retorn a l’escola i assessorament per tal d’obtenir eines per poder treball a distancia.

Dimecres 17 de juny

de 9 a 11h

grup (5)

Santos

(coordinador)

4.3   Alumnes de Secundària i 1 batxillerat

Es preveuen fer aquestes actuacions, amb caràcter general:

Atenció tutorial en grups reduïts (si es creu necessària): Aquesta és una mesura de caràcter no continu, puntual i compatible amb l’atenció personalitzada. Es preveuen fer aquestes actuacions, amb caràcter general:

La nostra mirada serà amplia en el temps i fins al 3 juliol ( com a mínim) anirem convocant a les famílies i alumnes que considerem que és necessari que vinguin presencialment.

A tots els nivells però especialment amb els alumnes de 4 ESO, serà una trobada de retrobament acompanyament emocional alumnes/docents, dubtes i documentació estudis posteriors ( casos concrets 4 ESO), serrells orientació (4 ESO)… Tota aquesta tasca s´està fent i es seguirà fent online.

Propostes de trobades voluntàries en grups reduïts:

Nivell

 

Trobada presencial voluntària grups reduïts i horari establert (entrades i sortides cada 15 minuts)

1ESO

 

Dimarts, 16 de juny   15 alumnes

2ESO

 

Dimecres, 10 de juny 17 alumnes

3ESO

 

Dilluns, 15 de juny 45 alumnes

4ESO

 

Dijous, 11 de juny  40 alumnes

1BAT

 

Divendress, 12 de juny 10 alumnes

 

ESO/BAT

Descripció de l’activitat

Dia

Horari

Grups

Docents responsable

(tutor i/o SAPP)

1r.

Acompanyament i tancament del curs 2019-20.

Dimarts, 16 de juny

9.30h i 11.00h

Individual

Tutora 1r

2n.

Acompanyament i tancament del curs 2019-20.

Dimecres, 10 de juny

10.00h i 11.00h

Individual

Tutora 2n

3r.

Acompanyament i tancament del curs 2019-20.

Dilluns, 15 de juny

9.30h i 11.00h

Individual

Tutor 3r

4t.

Acompanyament i tancament del curs 2019-20.

Dijous, 11 de juny

10.30h i 11.30h

15 alumnes

Tutor 4t

1BAT

Acompanyament i tancament del curs 2019-20.

Divendres, 12 de juny

9.30h i 11.30h

Individual

Tutora 1BAT

Quan tinguem els inscrits comunicarem l’ordre d’entrada. Cal que els pares hagin signat prèviament el document de “Declaració Responsable” conforme que el noi/a no té simptomatologia COVID i està en condicions físiques suficients per participar-hi. Els professors que els atendran seran els tutors/res. En el cas que algun d’aquests no pugui ho farà un altre professor de l’etapa, fonamental membres del SAPP. 

4.4. Alumnes BAT2.  Espais. Calendari. Horaris. Equips docents. 

Criteris de tipus d’activitats.. Només per tots els qui voluntàriament vulguin fer-ho.   L’entrada es farà esglaonada per evitar acumulació d’alumnes a la porta. Ho faran per la recepció seguint les pautes que allí s’indiquin. Cal que els pares, o l’alumne si és major de 18 anys, hagin signat prèviament el document de “Declaració Responsable” conforme que el noi/a no té simptomatologia COVID,  i està en condicions físiques suficients per participar de l’activitat.

Les activitats es duran a terme a l’aula gran de Batxillerat i aules. Grups reduïts. Proposta de dia:   Dimecres, 10 de juny   24 alumnes.

Trobada de retrobament acompanyament emocional alumnes/docents, dubtes i documentació respecte a les PAU, serrells orientació… Tota aquesta tasca s´està fent i es seguirà fent online.

4.5. Visites de famílies. Quedarà establert de la següent manera de manera individual i cas per cas (visita pactada i calendaritzada)

 

5. Continuació de l’atenció educativa telemàtica.         

La resta de l’activitat escolar continuarà en el format telemàtic tal com s’ha anat fent fins ara.

6. Entrades i sortides

Les entrades i sortides varien en funció del nivell educatiu:

Educació infantil: 

 •  Entrada: 

   

  •  A les 9’00. 
  • Els alumnes entraran per la porta de infantil mantenint la distància de seguretat de 2 metres.
  • Els familiars no podran accedir al centre per acompanyar l’infant. Acompanyaran el nen o nena fins a la porta principal i allí els rebrà una mestra. La tutora estarà a l’aula amb els nens i nenes que van arribant.  
 • Sortida: 

   

  •  Gradual des de les 12:50 a les 13’00. 
  •  L’acompanyant esperarà a l’exterior de la porta d’infantil mantenint la distància de seguretat de 2 metres amb altres acompanyants.

Educació primària:

Per dies i franges horàries (veure quadre Atenció educativa presencial )

 • Entrada

   

  • Entraran per la porta de la terrassa al costat de l’entrada de Don Boni, mantenint la distància de seguretat de 2 metres. Un mestre els rebrà. Hi haurà gel alcoholitzant a la porta i cada nen/a haurà de netejar-se les mans abans d’entrar. El mestre els indicarà com i quan podran pujar a la classe.
  • Si vénen de casa acompanyats per un adult, aquest acompanyant no podrà entrar al centre. 
  • Hauran d’entrar seguint les dates i franges horàries que es detallen a l’annex 1 (Carta informativa).
  •  Aniran pel passadís mantenint la distància de seguretat fins arribar a l’aula.
  • El tutor  o mestre de l’aula esperarà a tenir tot el grup d’alumnes que ha d’atendre a la classe, tot recordant les normes i mantenint la distància de seguretat. 

 

 

Aquest pla d’obertura del centre està a disposició i ha estat validat per la  nostra inspecció d’Educativa.

El director ha informat al Consell Escolar, al comité d’empresa i es publica a l’espai web del centre.